[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zsh

2014-09-25 12:13 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
On Thu, 25 Sep 2014 11:57:23 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Zsh hướng tới feature-rich và thân thiện với người dùng. Mình đã coi
> nhiều bài thấy nó không có xu hướng về system. Nghĩa là không thấy
> ích lợi thực tế khi cài zsh là shell mặc định của hệ thống. zsh không
> đặt security lên hàng đầu (ví dụ, khi so sánh postfix với exim.)

Trích [1]

  > zsh is a shell designed for interactive use,
  > although it is also a powerful scripting language.

Don't use right tool for wrong purpose :D

[1] http://zsh.sourceforge.net/Intro/intro_1.html#SEC1
Quá đúng với nhu cầu của em, right tool for right purpose :D.--
My full name is Doan Lương Văn and I am interested in all things nerd.
My blog (technicality) is https://redlotus.github.io/redlotus
Mobile: 0972097776  
Tan Binh Dist, HCMC
-------
"Keep it simple, stupid."