[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zshEm tin rằng số người sử dụng zsh không ít. Trên IRC thấy cũng nhiều mà.

Vào 25-09-2014 13:38, "Doan Luong Van" <[email protected]> đã viết:


2014-09-25 12:13 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
On Thu, 25 Sep 2014 11:57:23 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Zsh hướng tới feature-rich và thân thiện với người dùng. Mình đã coi
> nhiều bài thấy nó không có xu hướng về system. Nghĩa là không thấy
> ích lợi thực tế khi cài zsh là shell mặc định của hệ thống. zsh không
> đặt security lên hàng đầu (ví dụ, khi so sánh postfix với exim.)

Trích [1]

  > zsh is a shell designed for interactive use,
  > although it is also a powerful scripting language.

Don't use right tool for wrong purpose :D

[1] http://zsh.sourceforge.net/Intro/intro_1.html#SEC1
Quá đúng với nhu cầu của em, right tool for right purpose :D.--
My full name is Doan Lương Văn and I am interested in all things nerd.
My blog (technicality) is https://redlotus.github.io/redlotus
Mobile: 0972097776  
Tan Binh Dist, HCMC
-------
"Keep it simple, stupid."

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAPoC%2BSUitCsvvLvMO7NU-%3DxvHdOQ027muFyueCwP4rGpCh%2BvHA%40mail.gmail.com.