[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zsh2014-09-25 11:17 GMT+07:00 Võ Hoàng Sang <[email protected]>:
> Nhân cái lỗi của bash mới đây thì mình có 1 số câu hỏi trên IRC. *thank stk chỉnh dùm.
>
> - Nếu xóa bash đi thì hệ thống Linux sẽ gặp vấn đề gì?
> - Nếu 1 User xài default shell là zsh thì khi xóa zsh đi thì User đó sẽ gặp vấn đề gì ?
> - Có thể thay thế bash bằng zsh được không?
>
> Câu hỏi thứ 3 mình có đề ra ý tưởng là :
> - Xóa bash. Tất cả excute bash sẽ link về zsh :P
>
> Các bác vào chém gió nào :P
>

Theo mình thì việc chọn một distro rồi xóa bash ngang xương chắc chắn
là không bao giờ được. Cách duy nhất và đúng đắn nhất để loại bỏ hoàn
toàn bash là fork distro ra để build lại từ gốc rễ.

Ngoài ra thì thay bash chưa chắc là an toàn nhé. :-)
Và bash cũng không phải the root of all evil.

https://community.rapid7.com/community/infosec/blog/2014/09/25/bash-ing-into-your-network-investigating-cve-2014-6271

Regards.
An.

> --
> List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/b447cc4d-185e-4916-b02a-555656d86fb2%40googlegroups.com.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C