[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zshOn Thu, 25 Sep 2014 15:58:48 +0700
Đức Nam Trần <[email protected]> wrote:

> Em tin rằng số người sử dụng zsh không ít. Trên IRC thấy cũng nhiều
> mà.


Cứ mỗi người dùng zsh thì chắc chắn có người dùng bash
Mỗi người dùng Bash chưa chắc có người dùng zsh.

tự suy ra kết luận :D 


--
I am ... 5.5 dog years old.