[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zshmấy bạn phải hiểu là có hai loại user
	interactive user, kiểu như Nam Đức Pháp gì đó
	system user

system user mà bắt nó dùng zsh thì e hèm, hổng phải đạo hehe.

On Thu, 25 Sep 2014 18:39:30 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Thu, 25 Sep 2014 15:58:48 +0700
> Đức Nam Trần <[email protected]> wrote:
> 
> > Em tin rằng số người sử dụng zsh không ít. Trên IRC thấy cũng nhiều
> > mà.
> 
> 
> Cứ mỗi người dùng zsh thì chắc chắn có người dùng bash
> Mỗi người dùng Bash chưa chắc có người dùng zsh.
> 
> tự suy ra kết luận :D 
> 
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.--
I am ... 5.5 dog years old.