[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zsh$ sudo grep -Ri -- '#!/bin/sh' /usr/bin// 2>/dev/null |wc -l
370

$ sudo grep -Ri -- '#!/bin/zsh' /usr/bin// 2>/dev/null |wc -l
0

Tỉ số là 370:0 . zsh giống đội Việt Nam đá với đội Tàu quá hehe 

On Thu, 25 Sep 2014 18:43:23 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> mấy bạn phải hiểu là có hai loại user
> 	interactive user, kiểu như Nam Đức Pháp gì đó
> 	system user
> 
> system user mà bắt nó dùng zsh thì e hèm, hổng phải đạo hehe.


--
I am ... 5.5 dog years old.