[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zshVậy mới hỏi mấy trò quái thai mà sysass anh hay dùng chớ anh

Vào 18:43 Ngày 25 tháng 09 năm 2014, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

mấy bạn phải hiểu là có hai loại user
        interactive user, kiểu như Nam Đức Pháp gì đó
        system user

system user mà bắt nó dùng zsh thì e hèm, hổng phải đạo hehe.

On Thu, 25 Sep 2014 18:39:30 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> On Thu, 25 Sep 2014 15:58:48 +0700
> Đức Nam Trần <[email protected]> wrote:
>
> > Em tin rằng số người sử dụng zsh không ít. Trên IRC thấy cũng nhiều
> > mà.
>
>
> Cứ mỗi người dùng zsh thì chắc chắn có người dùng bash
> Mỗi người dùng Bash chưa chắc có người dùng zsh.
>
> tự suy ra kết luận :D
>
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.--
I am ... 5.5 dog years old.

--
List's uri: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
List's rules: http://archlinuxvn.org/vn/lists/
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux for Vietnamese" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140925184323.460b0108%40icy.bar.