[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cái gì của ta thì để Google giữ...Thấy cái olpc-vietnam cũng hay nên thêm vào
	http://l.archlinuxvn.org/olpc-vietnam/

hehe 

On Thu, 25 Sep 2014 21:15:15 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Mới thêm mirror cho saigonlug và viettug
> 
> http://l.archlinuxvn.org/viettug
> http://l.archlinuxvn.org/saigonlug
> 
> bạn nào cần thêm mirror thì hú mình tiếng. với commit mới nhất [1]
> thì giờ đây update cái rẹt luôn.
> 
> Nhân tiện bạn nào tìm được chủ đề nào dài hơn cái này [2] thì
> báo mình mình đãi ly cà phê hehe
> 
> [1]
> https://github.com/icy/google-group-crawler/commit/4ae66ba23128f3ffd6dbfe0a8b9c31870223f1b4
> 
> [2] http://l.archlinuxvn.org/viettug/threads.html#00173
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
> --
I am ... 5.5 dog years old.