[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Cái gì của ta thì để Google giữ...Thêm vietlug (dead list)
	http://l.archlinuxvn.org/vietlug/

Mình muốn thêm hanoilug vào mà chú này xài Mailman chuối hột, không
biết làm sao móc data ra :D 

On Fri, 26 Sep 2014 14:44:01 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Thấy cái olpc-vietnam cũng hay nên thêm vào
> 	http://l.archlinuxvn.org/olpc-vietnam/
> 


--
I am ... 5.5 dog years old.