[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVNEm ở ngoài này xin một suất được không anh Z1y. Hôm trước vào thấy anh em mặc áo nhìn mê quá.
Sent from my BlackBerry® smartphone from Viettel

-----Original Message-----
From: "Anh K. Huynh" <[email protected]>
Sender: [email protected]
Date: Tue, 30 Sep 2014 22:21:31 
To: <[email protected]>
Reply-To: [email protected]
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Form đăng kí áo ArchlinuxVN


On Tue, 23 Sep 2014 01:30:33 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:

> Ý là điền cỡ vào :)).
> 
> z1y: Em còn chưa biết giá thế nào mà. Em đăng lên group trước vì trên
> group dễ hơn. Bên facebook nhiều khi ý kiến ý cò nữa.
> 
> Riêng vụ đổi áo thì hỏi chủ xị hồi trước là sen hồng redlotus :3

Trước đây mình có nhờ một sinh viên cũ của mình làm thiết
kế đồ họa phác thảo một bản logo cho áo. Sau thì có Mít làm (may quá
vì bạn sinh viên kia về Đ/Nẵng rồi.)

Mình sẽ nhờ lại một họa sĩ ở Quảng Nam xem giúp. Mỗi người một ý
nói chung ai cũng hay cả, nhưng cuối cùng mình sẽ tôn trọng các
ý kiến đồ họa chuyên nghiệp thôi :D

Bây giờ là tháng 10. Hết tháng 10 này có thể hoàn tất việc điều chỉnh
logo, chốt giá và danh sách. Hy vọng là qua năm mới các bạn có
áo ArchLinux mặc đi chơi Tết :D 

--
I am ... 5.5 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20140930222131.31badca7%40icy.bar.