[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nhóm thư dành cho các op/mod của VAUG2014-09-30 22:58 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
Xin chào,

Mình vừa tạo ra nhóm thư o{@}archlinuxvn{dot}org dành riêng cho các
bạn đang điều hành các kênh khác nhau của ArchLinuxVN (Facebook,
Nhóm thư, IRC, ...). Xem danh sách [1].

Đây là _nhóm thư không bình thường_, nó không lưu trữ bất kỳ
thư nào, mà chỉ làm nhiệm vụ đơn giản là _chuyển thư_: khi thư gửi
đến thì các thành viên khác trong nhóm sẽ nhận được. Bất kỳ
ai cũng có thể gửi thư vào nhóm này.

Khi trả lời thư từ o{@}archlinuxvn{dot}org, các bạn cần cân nhắc trả
lời cho tất cả hoặc chỉ trả lời cho vài người.

Danh sách hiện tại gồm có các bạn sau:
  Sang Quang Huy-Ngô Doan Anh

(Bạn Quang Huy thì nằm trong nhóm riêng mà địa chỉ là
   f{at}archlinuxvn{dot}org

các bạn có thể tìm thấy ở [2])

Nếu cần điều chỉnh gì các bạn cứ cho mình biết.

Cảm ơn nhiều.

[1] http://archlinuxvn.org/vn/members/workers/
[2] http://f.theslinux.org/archlinux/status.jsonOK anh, em vẫn ưu tiên sử dụng mail hơn là các kênh khác để liên lạc với các thành viên những thứ dài dòng này nọ.
--
My full name is Doan Lương Văn and I am interested in all things nerd.
My blog (technicality) is https://redlotus.github.io/redlotus
Mobile: 0972097776  
Tan Binh Dist, HCMC
-------
"Keep it simple, stupid."