[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nhóm thư dành cho các op/mod của VAUGOn Wed, 1 Oct 2014 10:38:29 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> 2014-10-01 10:34 GMT+07:00 Đức Nam Trần <[email protected]>:
> 
> > Không biết là có nhầm lẫn gì không nhưng em cũng nhận được invite
> > vào o{at}archlinuxvn{dot}org?
> >
> > z1y đâu, ông anh nhầm kita với dynamo phải không :D
> 
> 

Anh không nhầm. Anh không thấy Dynamo tham gia chỗ nào (nếu có
thì báo anh gửi invitation). Doan kiểm tra lại trong FB group nhé.


--
I am ... 5.5 dog years old.