[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nhóm thư dành cho các op/mod của VAUG2014-10-01 10:34 GMT+07:00 Đức Nam Trần <[email protected]>:
Không biết là có nhầm lẫn gì không nhưng em cũng nhận được invite vào o{at}archlinuxvn{dot}org?

z1y đâu, ông anh nhầm kita với dynamo phải không :D
 

--
My full name is Doan Lương Văn and I am interested in all things nerd.
My blog (technicality) is https://redlotus.github.io/redlotus
Mobile: 0972097776  
Tan Binh Dist, HCMC
-------
"Keep it simple, stupid."