[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nhóm thư dành cho các op/mod của VAUGKhông biết là có nhầm lẫn gì không nhưng em cũng nhận được invite vào o{at}archlinuxvn{dot}org?

Vào 08:32 Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Doan Luong Van <[email protected]> đã viết:
2014-09-30 22:58 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
Xin chào,

Mình vừa tạo ra nhóm thư o{@}archlinuxvn{dot}org dành riêng cho các
bạn đang điều hành các kênh khác nhau của ArchLinuxVN (Facebook,
Nhóm thư, IRC, ...). Xem danh sách [1].

Đây là _nhóm thư không bình thường_, nó không lưu trữ bất kỳ
thư nào, mà chỉ làm nhiệm vụ đơn giản là _chuyển thư_: khi thư gửi
đến thì các thành viên khác trong nhóm sẽ nhận được. Bất kỳ
ai cũng có thể gửi thư vào nhóm này.

Khi trả lời thư từ o{@}archlinuxvn{dot}org, các bạn cần cân nhắc trả
lời cho tất cả hoặc chỉ trả lời cho vài người.

Danh sách hiện tại gồm có các bạn sau:
  Sang Quang Huy-Ngô Doan Anh

(Bạn Quang Huy thì nằm trong nhóm riêng mà địa chỉ là
   f{at}archlinuxvn{dot}org

các bạn có thể tìm thấy ở [2])

Nếu cần điều chỉnh gì các bạn cứ cho mình biết.

Cảm ơn nhiều.

[1] http://archlinuxvn.org/vn/members/workers/
[2] http://f.theslinux.org/archlinux/status.jsonOK anh, em vẫn ưu tiên sử dụng mail hơn là các kênh khác để liên lạc với các thành viên những thứ dài dòng này nọ.
--
My full name is Doan Lương Văn and I am interested in all things nerd.
My blog (technicality) is https://redlotus.github.io/redlotus
Mobile: 0972097776  
Tan Binh Dist, HCMC
-------
"Keep it simple, stupid."

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAPoC%2BSWugacU5tHqqDejg0XxmCpoWZAoNsdqjCK0%2BXfPZBv57Q%40mail.gmail.com.