[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nhóm thư dành cho các op/mod của VAUGVấn đề đúng như Doan nói là hiện tại em chưa quản lý kênh nào cả.
Nhưng em nhận được mail invite của anh từ Z... Rất có thể anh nhầm lẫn em "Đức Nam Trần"  - Dynamo với chú "Đức Trần" - kitarousa nên đã gửi nhầm invite.
Âu cũng là do cái tên :D
Em sẽ chủ động unsubscribe nhóm này cho đến khi nào em được giao quản lý :D Mà chắc là cái việc này sẽ xa lắc :D

Vào 11:07 Ngày 01 tháng 10 năm 2014, Doan Luong Van <[email protected]> đã viết:
2014-10-01 10:55 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
On Wed, 1 Oct 2014 10:38:29 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:


Anh không nhầm. Anh không thấy Dynamo tham gia chỗ nào (nếu có
thì báo anh gửi invitation). Doan kiểm tra lại trong FB group nhé.

Ý em là anh có nhầm Duc Tran <[email protected]> với Đức Nam Trần <[email protected]> không khi mà Đức Nam Trần <[email protected]> bảo cũng nhận được mail invite trong khi không tham gia quản lý kênh nào.

--
My full name is Doan Lương Văn and I am interested in all things nerd.
My blog (technicality) is https://redlotus.github.io/redlotus
Mobile: 0972097776  
Tan Binh Dist, HCMC
-------
"Keep it simple, stupid."

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAPoC%2BSX1sBZ7ytjUP6bDLOF9BNhCWVpfNH0%2BEnLrget%2Bqe2qXA%40mail.gmail.com.