[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Nhóm thư dành cho các op/mod của VAUGOn Wed, 1 Oct 2014 11:07:12 +0700
Doan Luong Van <[email protected]> wrote:

> > Ý em là anh có nhầm Duc Tran <[email protected]> với Đức Nam Trần <
> [email protected]> không khi mà Đức Nam Trần
> <[email protected]> bảo cũng nhận được mail invite trong khi
> không tham gia quản lý kênh nào.

Ây da, té ra hai bạn này dùng email khác nhau sao. Cảm ơn e hỉ,
để a chỉnh lại. Xin lỗi đã phiền bạn Dynamo nhé ;)

--
I am ... 5.5 dog years old.