[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zshOn Wed, 24 Sep 2014 21:17:40 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:

> Câu hỏi thứ 3 mình có đề ra ý tưởng là :
> - Xóa bash. Tất cả excute bash sẽ link về zsh :P

Có và không. Hỏi chưa đúng câu hỏi lắm nhưng ý thì hay.

Đón chờ bản tin số 3 mình sẽ viết đầy đủ lolz :D

--
I am ... 5.5 dog years old.