[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Mirror của nhóm thư ở Mail-Archive * Re: [ArchLinuxVn] Cái gì của ta thì để Google giữ...Hi,

Toàn bộ các thư cũ của ArchLinuxVn đã được đưa vào mirror
	http://www.mail-archive.com/[email protected]/

Do các địa chỉ email lấy từ Google Group không được _hiệu chỉnh_,
nên một số tính năng của Mail-Archive sẽ không có tác dụng.

--
I am ... 5.5 dog years old.