[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

kiểu nhập ytelex :)Chào các bạn,

Khi viết tiếng Việt bằng bút, thì một cách tự nhiên
là bỏ dấu sau cùng. Ví dụ, để viết "ĐẤY" thì viết như sau
   D A Y 
   thêm dấu mũ để có Â
   thêm dấu sắc để có Ấ
   gạch ngang để có Đ

Câu hỏi: 

1. Các kiểu nhập [1] mà bạn biết, có phản ánh việc
   bỏ dấu như khi viết hay không?

2. Một kiểu nhập tuyệt đối tuân theo các quy ước
   bỏ dấu khi viết bằng bút, sẽ thế nào?

3. Triển khai cho kiểu nhập như ở [2], tạm đặt tên là
   ytelex, sẽ thế nào?

Cảm ơn các bạn.


[1] http://theslinux.org/doc/uim-vi/vim/#term

--
I am ... 5.5 dog years old.