[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] tin vui cho #archlinuxvn (và cộng đồng nói chung)Hiện tại thì kitarousa, redlotus, FlyingChicken và mình vẫn thường
workshop với nhau hàng cuối tuần trong mấy tháng qua. Nếu mà có thể
dùng được địa điểm này thì tốt quá.

Regards.
An.

2014-10-10 12:42 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> Hi,
>
> Hôm nay mình đã liên hệ để có một hỗ trợ cực tốt cho các bạn
> có thể sinh hoạt, làm workshop đều đặn, nghiêm chỉnh. Việc
> còn lại là các bạn ... sẽ khai thác địa điểm như thế nào thôi;)
>
> Địa điểm gần sân bay, bạn nào có trực thăng thì chỉ phải mất
> thêm 10 phút đi bộ từ bãi đáp ra địa điểm sinh hoạt. Quá
> tiện phải không? Nếu cần, bạn có thể đi bộ thêm tí để ra
> nhà hàng Điện Ảnh, là nơi mà các bô lão của cộng đồng mã
> nguồn mở từng một thời sinh hoạt, cho tới lần sinh hoạt
> cuối vào độ năm 2010, 2011.
>
> Địa điểm này có thể sẵn sàng trong vòng vài tháng tới. Trong
> thời gian chờ đợi, các bạn có thể có các ý tưởng gì để mình
> có thể cùng nhau làm nhiều việc tốt, khai thác tốt hỗ trợ
> mình sẽ có.
>
> Cảm ơn các bạn.
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20141010124221.15154412%40icy.bar.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C