[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] tin vui cho #archlinuxvn (và cộng đồng nói chung)đồng ý là quá tốt luôn ấy chứ +)

On Sat, 11 Oct 2014 22:02:04 +0700
An Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hiện tại thì kitarousa, redlotus, FlyingChicken và mình vẫn thường
> workshop với nhau hàng cuối tuần trong mấy tháng qua. Nếu mà có thể
> dùng được địa điểm này thì tốt quá.
> 
> Regards.
> An.
> 
> 2014-10-10 12:42 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> > Hi,
> >
> > Hôm nay mình đã liên hệ để có một hỗ trợ cực tốt cho các bạn
> > có thể sinh hoạt, làm workshop đều đặn, nghiêm chỉnh. Việc
> > còn lại là các bạn ... sẽ khai thác địa điểm như thế nào thôi;)
> >
> > Địa điểm gần sân bay, bạn nào có trực thăng thì chỉ phải mất
> > thêm 10 phút đi bộ từ bãi đáp ra địa điểm sinh hoạt. Quá
> > tiện phải không? Nếu cần, bạn có thể đi bộ thêm tí để ra
> > nhà hàng Điện Ảnh, là nơi mà các bô lão của cộng đồng mã
> > nguồn mở từng một thời sinh hoạt, cho tới lần sinh hoạt
> > cuối vào độ năm 2010, 2011.
> >
> > Địa điểm này có thể sẵn sàng trong vòng vài tháng tới. Trong
> > thời gian chờ đợi, các bạn có thể có các ý tưởng gì để mình
> > có thể cùng nhau làm nhiều việc tốt, khai thác tốt hỗ trợ
> > mình sẽ có.
> >
> > Cảm ơn các bạn.
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> > Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux Việt Nam" group. To unsubscribe from this group
> > and stop receiving emails from it, send an email to
> > [email protected] To view this discussion
> > on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20141010124221.15154412%40icy.bar.
> 
> 
> --
I am ... 5.5 dog years old.