[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] ArchLinuxVN "bất ngờ" block email của mình? (hoặc đưa vào chế độ kiểm duyệt?)Anh Kỳ Anh,

Anh cũng không còn là đứa con nít nữa. Đừng làm mấy trò lén lén lút
lút như vậy. Nếu muốn block hay ban em thì nói rõ lí do. Nếu anh muốn
có lí do vì sao em ban anh ở SaigonLUG thì em đã trả lời, nếu cần em
sẽ gửi anh xem email và chat log phàn nàn về thái độ của anh của vài
bạn trụ cột của SaigonLUG trước đây (1 người Mỹ và 2 người Việt).

Còn ở ArchLinuxVN, nếu anh muốn ban em thì nói rõ ràng lí do. Đừng
thậm thậm thụt thụ thế hèn lắm.

Hôm qua em thông báo họat động cho mọi người, anh chặn ko ai biết đc
cả. Và hôm nay vẫn còn một chủ đề em gửi từ hôm qua cũng vẫn còn bị
chặn.


An.

2014-10-13 9:17 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> nói nhiều quá , vote ban!
>
> On Sun, 12 Oct 2014 21:48:15 +0700
> An Nguyen <[email protected]> wrote:
>
>> Chào các ạbn quản trị ArchLinuxVN,
>>
>> Mình thấy khá ngạc nhiên vì trước giờ email của mình vẫn được gửi lên
>> ArchLinuxVN mà không qua kiểm duyệt hay chặn. Tuy nhiên có lẽ giờ đây
>> email của mình đ8ã bị banned hoặc bị đưa vào danh sách kiểm duyệt?
>>
>> Mình yều cầu các quản trị của ArchLinuxVN làm rõ vấn đề này. Nếu các
>> bạn muốn ban thành viên, hãy công bố điều đó rõ ràng, đừng bí mật mà
>> làm vậy.
>>
>> Regards.
>> An.
>>
>
>
>
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20141013091716.0e5d7e14%40icy.bar.-- 
Nguyễn Châu An || An NGUYEN
Linux Technician & FOSS Advocate
-------
OpenPGP KeyID  2048R/8F77A48C
Key Fingerprint     7652 B403 749F F173 227D 4865 FB71 EC95 8F77 A48C