[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] membershock vulnerability #timeline@An: An vẫn còn trong nhóm thư, nên sẽ đọc được . Timeline
ghi lại đầy đủ các mốc thời gian quan trọng, cùng các quan
điểm rõ ràng của mình. Điều đó giúp các bạn sau này có cái
nhìn chính xác hơn về quá trình phát sinh mâu thuẫn, và 
đánh giá đúng về cả hai, qua đó rút ra được bài học cho
bản thân hay cộng đồng.

Nếu một người đáng loại bỏ, thì cộng đồng sẽ làm được việc đó.
Thời gian sẽ cho câu trả lời. An không cần tuyên bố một câu 
xanh dờn "em sẽ tìm cách loại bỏ anh".

Cảm ơn An.

On Tue, 14 Oct 2014 03:19:16 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> http://icy.theslinux.org/membershock.txt
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
> --
I am ... 5.5 dog years old.