[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [Chủ đề vui] Thay thế hoàn toàn bash bằng zshAnh thử ở máy thật thì kiểu gì chả đứng tim @@

Vào 07:03 Ngày 16 tháng 10 năm 2014, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
On Wed, 24 Sep 2014 21:17:40 -0700 (PDT)
Võ Hoàng Sang <[email protected]> wrote:

> - Xóa bash. Tất cả excute bash sẽ link về zsh :P

Hôm trước từ gợi ý của n0b0dy mình cài mksh vào, sau đó tạo symlink
        ln -sfv /bin/mksh /bin/sh

máy chạy bình thường.........


nhưng sau đó vài hôm mình phải biên dịch lại mấy kernel mô-đun,
chạy mkinitcpio gì gì đó, thì khi khởi động lại máy, thấy đứng tim
luôn vì 'kernel panic'. sau đó nghịch nghịch xóa nhầm mấy file lib/*,
thế là mất luôn 5 tiếng (tới 1h sáng) để làm mỗi một việc sau

        pacman -S $(pacman -Qq)

hehehe.

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20141016070329.3c396bdf%40icy.bar.