[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

officially ban (IRC) * Re: [ArchLinuxVn] membershock vulnerability #timeline



Nhắc nhở chung cho các bạn dùng dùng IRC trên #archlinuxvn:
vui lòng không công bố với người khác về kênh IRC #vnluser.

Nhân tiện, nếu kênh #vnluser có luật nào thì các bạn dẫn nguồn giúp.

[code]
stk [[email protected]/-5tk/x-9484778] entered the room.
stk: z1y: ping
stk: thành viên của anh
stk: vui lòng ko dẫn sang #vnluser
stk: em không có ý định vào lại đây
stk: nhưng #vnluser không phải chỗ ai thích ra vô cũng được như #archlinuxvn
__unik: ồ vậy hả
stk: do đó, đề nghị z1y đừng công bố về nó
stk: __unik: rất tiếc, bọn mình sẽ phải kick bạn
stk left the room (Kicked by z1y (stk)).

....

mode (+b $x:*stk*) by z1y
[/code]

--
I am ... 5.5 dog years old.