[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: officially ban (IRC) * Re: [ArchLinuxVn] membershock vulnerability #timelineTôi là 1 thành viên của #vnluser, tôi muốn xin lỗi các bạn #archlinuxvn.
#vnluser hoàn toàn không có quy định nào về việc ban/kick hay cấm các
bạn #archlinuxvn tham gia. Chủ đề thảo luận của #vnluser thì như các
bạn đã biết trên trời dưới bể cái gì cũng có (kỹ thuật rất cao cũng có,
mà GDGT cũng có). Tuy nhiên #vnluser chưa bao giờ có quy định chính
thức về việc kich/ban trừ những bạn gây ảnh hưởng đến người khác như
spam, mạo danh, v.v...

Các bạn đều biết irc là 1 giao thức không hề an toàn. Do vậy, những bạn
nào có ý định nói chuyện riêng với nhau hay thấy thông tin của mình đưa
ra quá nhạy cảm thì các bạn nên dùng các giao thức khác, hoặc các bạn
lập các channel riêng.


Xin chân thành cảm ơn và thành thật xin lỗi các bạn #archlinuxvn.


On Sat, 25 Oct 2014 12:47:19 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Nhắc nhở chung cho các bạn dùng dùng IRC trên #archlinuxvn:
> vui lòng không công bố với người khác về kênh IRC #vnluser.
> 
> Nhân tiện, nếu kênh #vnluser có luật nào thì các bạn dẫn nguồn giúp.
> 
> [code]
> stk [[email protected]/-5tk/x-9484778] entered the room.
> stk: z1y: ping
> stk: thành viên của anh
> stk: vui lòng ko dẫn sang #vnluser
> stk: em không có ý định vào lại đây
> stk: nhưng #vnluser không phải chỗ ai thích ra vô cũng được như #archlinuxvn
> __unik: ồ vậy hả
> stk: do đó, đề nghị z1y đừng công bố về nó
> stk: __unik: rất tiếc, bọn mình sẽ phải kick bạn
> stk left the room (Kicked by z1y (stk)).
> 
> ....
> 
> mode (+b $x:*stk*) by z1y
> [/code]
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
>