[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: officially ban (IRC) * [ArchLinuxVn] membershock vulnerability #timelineOn Mon, 27 Oct 2014 06:35:11 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> A đã cần sự yên tĩnh để làm việc, nhưng nếu chọc phá vì các lý do
> vớ vẩn thì thôi a cũng chả cần câu nệ gì. 

Tất nhiên, đã tự phạm vào các quy tắc có sẵn của nhóm. [1]


[1] http://archlinuxvn.org/vn/rules/#admin

--
I am ... 5.5 dog years old.