[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: officially ban (IRC) * [ArchLinuxVn] membershock vulnerability #timelineChơi game tiếp đi PA :))

Vào 00:50 Ngày 27 tháng 10 năm 2014, mit <[email protected]> đã viết:
Mỗi người một nơi, một đất riêng, ban ai cũng xem xét một mình, ko cần vote. Tinh thần phóng khoáng, em thấy có lẽ đã đóng vài phần rồi.

Sau khoảng thời gian ngồi nhà chơi game, ko ra ngoài, ko liên lạc với ai, khi quay lại này em thấy nhiều cái khác xưa. Ngoài kiến thức tụt hậu của bản thân còn là sự đối xử với nhau giữa mọi người.


Ko vui :).

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/7efe7331-c84c-49d2-bf83-08392525a68c%40googlegroups.com.--
OpenPGP key: D1495710