[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [mirror] thông báo về sự cố out-of-sync 1 tuầnNgon :) Cảm ơn Huy.

On Tue, 28 Oct 2014 20:35:34 +0700
Nguyen Quang Huy <[email protected]> wrote:

> Do hiện tại option --max-delete mình để 1000 nó không xóa được hết
> các gói cũ nên em chạy lại sync 2 lần nữa để clean up,
> 
> Hiện tại mirror đã hoạt động lại bình thường.
> 

--
I am ... 5.5 dog years old.