[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Offline 12 và "mạo danh"Hi,

Mời các bạn tham gia Offline thứ 12 của ArchLinuxVn . Đăng ký ở

	https://www.facebook.com/events/611344395655115/

Bạn Đức sẽ chịu trách nhiệm tổ chức và liên hệ chỗ. Có thông báo gì
bạn ấy sẽ cập nhật lại.

Ok. Tập hai. Xưa giờ vẫn dùng Doodle để giúp các bạn lựa chọn thời
gian, địa điểm lý nhất (quyết định theo đa số). Trước đây có trường
hợp bạn z**** chọn rồi không đi, làm thay đổi hoàn toàn kết quả
bình chọn, nhưng điều đó là chấp nhận được.

Vấn đề là hôm qua có một bạn chọn nhầm tên của nhân vật chủ chốt
của sự kiện, đánh dấu _không_ cho tất cả lựa chọn, khiến cho mình
có ý định hủy sự kiện (Serious!).

Nếu một bạn muốn chơi khăm ai đó là chuyện có thể hiểu được, đôi khi
đùa một tí cũng vui. Nhưng mong bạn hiểu cho: với mọi người, trong
trường hợp này điều đó không giúp được gì cho bản thân bạn,
không giúp được gì cho mọi người. Nếu bạn muốn giúp ích bằng cách
chỉ ra lỗi, thì cách tốt hơn là đề nghị gián tiếp hay trực tiếp một
cách hiệu quả để mọi người vote chọn thời gian và địa điểm.

Cảm ơn các bạn và cảm ơn anh chàng chơi khăm. 

--
I am ... 5.5 dog years old.