[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline 12 và "mạo danh"Okay anh, em cũng đang háo hức không biết Minh kitarousa sẽ làm gì em đây

Vào 29-10-2014 09:56, "Anh K. Huynh" <[email protected]> đã viết:
On Wed, 29 Oct 2014 09:51:45 +0700
Đức Nam Trần <[email protected]> wrote:

> Cũng không cần chuyện nhỏ xé ra to đâu anh. Cũng có thể do đùa chút
> thôi mà. Em thấy cũng khá là vui vì ít ra mình được biết đến :v Trước
> giờ em khá là ngại đi offline :D

Ok:) Doodle có bắt đăng ký để tránh vấn đề mạo danh nhưng xưa giờ
không có vấn đề gì, chủ yếu tiện lợi cho việc ra quyết định. Bỏ qua.

Hôm đó a đi Đà Nẵng không tham gia được. Nhưng các thành viên khác
sẽ đón tiếp e đầy đủ, hiệp 1 2 3 4 luôn hihi .

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20141029095626.5033bc45%40icy.bar.