[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline 12 và "mạo danh"Bờ kè với Bắc Hải mà chỉ cafe thôi sao anh :v.

2014-10-29 10:33 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
On Wed, 29 Oct 2014 10:26:00 +0700
Quang Nguyen <[email protected]> wrote:

> ops, chốt lịch chưa mọi người nhể, t7 đó mình vẫn đi làm, nếu có bia
> bọt thì có thể ra sau [?][?]

3h30 chiều thứ 7 đó Quang. Sau đó các bạn có thể ra bờ kè hoặc khu Bắc
Hải uống cà phê ăn tối tiếp :)

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20141029103324.5ceea642%40icy.bar.--
Nguyen Hoang Hieu
MSc Student at University of Science - Vietnam National University of Ho Chi Minh City.
Email: [email protected] 
Mobile: 0905 515 842
"We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done."