[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline 12 và "mạo danh"Hi,

Saigonlug lại host một hacker cafe trùng thời điểm
	http://l.archlinuxvn.org/saigonlug/msg02684.html

Mình sẽ giải thích để các bạn trong ArchLinux tránh nhầm lẫn
và mơ hồ.

Cảm ơn nhiều!

On Wed, 29 Oct 2014 09:29:59 +0700
"Anh K.uyuynh" <[email protected]> wrote
> Hi,
> 
> Mời các bạn tham gia Offline thứ 12 của ArchLinuxVn . Đăng ký ở
> 
> 	https://www.facebook.com/events/611344395655115/
> 

--
I am ... 5.5 dog years old.