[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline 12 và "mạo danh"Không gì buồn cười hơn, khi lần đầu tiên ArchLinuxVn bị một kẻ hèn
kẻ mạo danh xuất hiện phá rối. Và sau đó cùng một sự kiện nhưng mang
hai tên khác nhau, cùng tổ chức tại một địa điểm và thời gian.

Mình sẽ ngưng mọi sự kiện của ArchLinux cho tới khi nào cách làm
việc của các bạn ổn hơn, rõ ràng hơn và cương quyết hơn.

Cảm ơn tất cả các bạn.

On Fri, 31 Oct 2014 21:45:59 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> 
> Hủy Offline 12. Cảm ơn các bạn.
> 
> Mọi thắc mắc và trao đổi vui lòng ghi vào chủ đề này,
> hoặc trao đổi thêm ở
> 
>  https://www.facebook.com/events/611344395655115/
> 
> Cảm ơn các bạn.
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
> --
I am ... 5.5 dog years old.