[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline 12 và "mạo danh"On Fri, Oct 31, 2014 at 09:56:58PM +0700, Anh K. Huynh wrote:
> 
> Không gì buồn cười hơn, khi lần đầu tiên ArchLinuxVn bị một kẻ hèn
> kẻ mạo danh xuất hiện phá rối. Và sau đó cùng một sự kiện nhưng mang
> hai tên khác nhau, cùng tổ chức tại một địa điểm và thời gian.
> 
> Mình sẽ ngưng mọi sự kiện của ArchLinux cho tới khi nào cách làm
> việc của các bạn ổn hơn, rõ ràng hơn và cương quyết hơn.
> 
> Cảm ơn tất cả các bạn.
> 

Có lẽ chuyện này là sự trùng hợp "phá rối" trong thời điểm nhạy cảm thôi
anh, không đến nỗi hèn đâu, trêu nhau tí mà ;) 

Bà con cứ bình tĩnh vui tươi, chuyện trùng lịch thì đúng là kita có lỗi,
rút kinh nghiệm nhé, đành thất hẹn với Dynamo một lần vậy, mong anh
thông cảm cho bà con :)

Thân ái,
Severus
> On Fri, 31 Oct 2014 21:45:59 +0700
> "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
> 
> > 
> > Hủy Offline 12. Cảm ơn các bạn.
> > 
> > Mọi thắc mắc và trao đổi vui lòng ghi vào chủ đề này,
> > hoặc trao đổi thêm ở
> > 
> >  https://www.facebook.com/events/611344395655115/
> > 
> > Cảm ơn các bạn.
> > 
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> > 
> 
> 
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.
> 
> -- 
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> --- 
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20141031215658.414fd7f4%40icy.bar.

-- 
Be different and always different.

R05BVFVSRS0tLS0tDQo=