[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Form đăng kí áo ArchlinuxVNOn Sun, Nov 02, 2014 at 02:27:34AM -0800, maikhai wrote:
> Vào 15:06:38 UTC+7 Thứ ba, ngày 23 tháng chín năm 2014, Võ Hoàng Sang đã viết:
> > https://docs.google.com/forms/d/1WcH_A5F2jEqNgSCBaiPMZ_ySO4HKFM5w7xSSv7KeM64/viewform
> > 
> > Hi all, đợt làm áo lần này sẽ làm áo cho các thành viên trên facebook và 1 số bạn chưa có áo đợt trước. *điển hình là kita đậu nành và lokihero*. Mọi người góp ý thoải mái :)
> > 
> > Anh z1y coi form này đã đc chưa? Còn thiếu gì ko?
> 
> Nàng Ban may áo cho chồng
> May ba tháng ròng mới được cửa tay
> (Ca dao Việt Nam)

haha, may quá trong group không có ai là tên Ban là nữ :D
Hiện cũng đang tính làm áo mới, nobody và z1y đang hỏi chừng ý mit (chắc
mit là Nàng Ban), bác chịu khó tí :D
> 
> -- 
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> --- 
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/f4e3a013-dbd4-40c6-8c60-42dc01eefde3%40googlegroups.com.

-- 
Be different and always different.

R05BVFVSRS0tLS0tDQo=