[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thử nghiệm mirror mới http://f.archlinuxvn.org/On Sun, Nov 02, 2014 at 02:23:56AM -0800, maikhai wrote:
> Vào 19:38:59 UTC+7 Thứ tư, ngày 06 tháng tám năm 2014, Anh K. Huynh đã viết:
> > Hi,
> > 
> > Mời các bạn thử http://f.archlinuxvn.org/. Cấu hình
> > 
> >   Server = http://f.archlinuxvn.org/archlinux/$repo/os/$arch
> > 
> > (Các fan của TheSLinux có thể xài
> >     Server = http://f.theslinux.org/archlinux/$repo/os/$arch :D)
> > 
> > DC tại đà nẵng, cập nhật từ tier-1 mirror của ArchLinux. Quá trình
> > xây dựng có ở http://theslinux.org/bugs/113
> > 
> > Cảm ơn các bạn.
> > 
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> 
> Vừa vào tính coi thử, té ra bị "Invalid page or request".
> Phải ghé qua fpt down 577MB trong 5 phút.

Có đâu bác ơi, cháu vào bình thường mà :D 

577 Mb trong 5 phút, mạng bác xịn quá :D nhà cháu có 600Kb thôi :D

> 
> -- 
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> --- 
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/808e639a-06e8-41a1-af9e-214a7b293b4e%40googlegroups.com.

-- 
Be different and always different.

R05BVFVSRS0tLS0tDQo=