[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thử nghiệm mirror mới http://f.archlinuxvn.org/Mirror này /me chỉ được có 900mb trong 5ph, buồn =]]

2014-11-03 1:22 GMT+07:00 Severus <[email protected]>:
On Sun, Nov 02, 2014 at 02:23:56AM -0800, maikhai wrote:
> Vào 19:38:59 UTC+7 Thứ tư, ngày 06 tháng tám năm 2014, Anh K. Huynh đã viết:
> > Hi,
> >
> > Mời các bạn thử http://f.archlinuxvn.org/. Cấu hình
> >
> >   Server = http://f.archlinuxvn.org/archlinux/$repo/os/$arch
> >
> > (Các fan của TheSLinux có thể xài
> >     Server = http://f.theslinux.org/archlinux/$repo/os/$arch :D)
> >
> > DC tại đà nẵng, cập nhật từ tier-1 mirror của ArchLinux. Quá trình
> > xây dựng có ở http://theslinux.org/bugs/113
> >
> > Cảm ơn các bạn.
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
>
> Vừa vào tính coi thử, té ra bị "Invalid page or request".
> Phải ghé qua fpt down 577MB trong 5 phút.

Có đâu bác ơi, cháu vào bình thường mà :D

577 Mb trong 5 phút, mạng bác xịn quá :D nhà cháu có 600Kb thôi :D

>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
> To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/808e639a-06e8-41a1-af9e-214a7b293b4e%40googlegroups.com.

--
Be different and always different.--
Nguyen Hoang Hieu
MSc Student at University of Science - Vietnam National University of Ho Chi Minh City.
Email: [email protected] 
Mobile: 0905 515 842
"We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done."