[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thử nghiệm mirror mới http://f.archlinuxvn.org/Vào 18:28:19 UTC+7 Chủ nhật, ngày 10 tháng tám năm 2014, Anh K. Huynh đã viết:
> On Sun, 10 Aug 2014 04:19:26 -0700 (PDT)
> maikhai <[email protected]> wrote:
> 
> > Ủa sao nó báo
> > "Invalid page or request"
> 
> Bác thêm dòng sau vào đầu file /etc/pacman.d/mirrorlist
> 
> 	Server = http://f.archlinuxvn.org/archlinux/$repo/os/$arch
> 
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.

Chắc chích trúng gân rồi nó phê dữ quá:

[[email protected] abache]# pacman -Syy
:: Synchronizing package databases...
 core           117.8 KiB 1253K/s 00:00 [######################] 100%
 extra          1716.7 KiB 1842K/s 00:01 [######################] 100%
 community         2.3 MiB 1885K/s 00:01 [######################] 100%
 multilib         120.1 KiB 1264K/s 00:00 [######################] 100%