[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thử nghiệm mirror mới http://f.archlinuxvn.org/Hiếu có thử qua fpt so sánh thì dường như  fpt nhanh hơn


On Monday, November 3, 2014 4:40 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:


On Mon, 3 Nov 2014 01:28:35 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Chắc chích trúng gân rồi nó phê dữ quá:

Bác ở Sài Gòn thì vào mirror f.archlinuxvn.org sẽ load hết đường
truyền của bác đấy ạ. Nếu bác qua Singapore thì sẽ chậm hơn một tí:D

Hôm nay cháu bảo trì server nên mirror rớt khoảng 2 tiếng (chính thức)
và thêm một tiếng (vì sự cố network). Việc ngoài ý muốn và cháu không
vào mạng được nên không thông báo kịp cho mọi người.


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]

To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20141103163835.66620d79%40icy.bar.