[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thử nghiệm mirror mới http://f.archlinuxvn.org/On Mon, 3 Nov 2014 18:03:15 +0800
'Nguyenvanminh Hieu' via ArchLinux Việt Nam <[email protected]> wrote:

> Hiếu có thử qua fpt so sánh thì dường như  fpt nhanh hơn

Đường FPT sẽ nhanh hơn khi tạo kết nối mới. Còn tổng thể
thì không khác nhau nhiều . Hiếu thử với một tập tin thật
bự xem có khác nhau thế nào nhé
	http://f.archlinuxvn.org/archlinux/iso/latest/


--
I am ... 5.5 dog years old.