[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Thử nghiệm mirror mới http://f.archlinuxvn.org/Hôm nay thì đường truyền tốt hơn nhiều. Đôi lúc có nhỉnh hơn fpt


On Monday, November 3, 2014 8:58 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:


On Mon, 3 Nov 2014 18:03:15 +0800
'Nguyenvanminh Hieu' via ArchLinux Việt Nam <[email protected]> wrote:

> Hiếu có thử qua fpt so sánh thì dường như  fpt nhanh hơn

Đường FPT sẽ nhanh hơn khi tạo kết nối mới. Còn tổng thể
thì không khác nhau nhiều . Hiếu thử với một tập tin thật
bự xem có khác nhau thế nào nhé
    http://f.archlinuxvn.org/archlinux/iso/latest/--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]

To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20141103205645.6d239851%40icy.bar.