[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Help! Can't login ttyxvnkb nó xài preload nên chắc làm đơ luôn cả máy là phải rồi.
Gói để cài là gói nào? Xem nó có ghi gì vào /etc/ld.so.conf.d/
không? Nói chung, bỏ cái PRELOAD của xvnkb đi là ổn.


On Wed, 5 Nov 2014 21:53:51 -0800 (PST)
A lock <[email protected]> wrote:

> 
> Tình hình là mình vừa mới install xvnkb,sau đó change cái locale.gen
> (en_US.UTF-8) locale-gen rồi reboot
> 
> Sau đó thì login không được luôn :((,nó chỉ nhá lên 1 cái rồi trở vê
> promt login(Không có thông báo sai password) ^^
> 
> Mình có search vài từ khóa mà không ra,đã thử chroot change lại như
> cũ rồi pacman -Suy nhưng vẫn không đươc.Các archer nào có kinh nghiệm
> thì giúp với T.T
> 
> em xin đội ơn.
> --
I am ... 5.5 dog years old.