[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] rsync tên, không rsync nội dungRsync có tuỳ chọn list-only đó anh

Vào 08-11-2014 06:34, "Anh K. Huynh" <[email protected]> đã viết:
Chào các bạn,

Mình cần backup danh sách tập tin, ví dụ có thư mục
        /home/media/youtube/

Trong thư mục này chứa các media file tải về từ Youtube.
Tuy nhiên, mình chỉ cần backup/ "danh sách tập tin" thôi,
chứ không phải nội dung. Vì thật ra khi cần chỉ việc lên
youtube tải về cái rẹt.

Nếu rsync có tùy chọn rồi thì bạn chỉ giúp hehe.

Cảm ơn nhiều.

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20141108063428.307626b3%40icy.bar.