[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Mã nguồn (git) của Unikey (cập nhật cuối 2009, giấy phép GPL)Hi,

Các bạn xem https://github.com/xmirror/unikey .

Kho git này được chuyển từ kho .svn; Kho .svn được
tác giả Phạm Kim Long chuyển trực tiếp từ kho .cvs qua.

Nếu các bạn sử dụng ukengine và các thành phần khác
của Unikey, bạn có thể (nên) dùng kho git trong mã nguồn
của bạn, với hai mục đích chính

* Tiện theo dõi, tham khảo;
* Dễ dàng chỉnh sửa, thêm bớt mã khi cần thiết

Lưu ý là mã nguồn trên được phân phối theo giấy phép GPL.

Cảm ơn các bạn.

--
I am ... 5.5 dog years old.

LS0tDQo=