[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Sony với Intel và nouveauVới một bản Arch E17 "sạch", chỉ mới cài xf86-video-intel (đê có thể chạy graphics mode được, không cài thì startx twm không lên), tôi gõ:

[[email protected] abache]# lsmod | grep intel
intel_rapl       17356 0 
intel_powerclamp    17122 0 
kvm_intel       143245 0 
kvm          421519 1 kvm_intel
crc32c_intel      21809 0 
ghash_clmulni_intel  12978 0 
aesni_intel      163855 0 
aes_x86_64       16719 1 aesni_intel
lrw          12757 1 aesni_intel
glue_helper      12649 1 aesni_intel
ablk_helper      12572 1 aesni_intel
snd_hda_intel     26387 1 
snd_hda_controller   26938 1 snd_hda_intel
snd_hda_codec     108536 5 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_controller
snd_pcm        88487 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_controller
cryptd         18553 3 ghash_clmulni_intel,aesni_intel,ablk_helper
snd          73436 10 snd_hda_codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel
intel_gtt       17848 1 i915

Gõ thử lsmod | grep nv hay lsmod | grep nvidia đều không có output
Lại gõ thử # lsmod | grep nouveau thì nhận được:

[[email protected] abache]# lsmod | grep nouveau
nouveau       1270078 0 
mxm_wmi        12515 1 nouveau
wmi          17339 2 mxm_wmi,nouveau
ttm          73743 1 nouveau
hwmon         12930 2 coretemp,nouveau
drm_kms_helper     80934 2 i915,nouveau
drm          259106 7 ttm,i915,drm_kms_helper,nouveau
i2c_algo_bit      12744 2 i915,nouveau
i2c_core        50152 8 drm,i915,i2c_i801,drm_kms_helper,i2c_algo_bit,v4l2_common,nouveau,videodev
video         18043 2 i915,nouveau
button         12953 2 i915,nouveau

Lưu ý rằng cái xf86-video-nouveau này xác thực là chưa hề cài vào hệ thống. Mấy lần cài đặt trước đều có đưa cái này vào, nhưng current system thì chưa mà vẫn vào firefox coi phim được.
Có điều mỗi khi boot máy, dù có cài hay không cài nouveau thì vẫn bị thông báo lỗi "E nouveau . . . ." (2 lines hoặc có kỳ thì 4 lines).

Câu hỏi là: cài hay không cài nouveau? Ai rảnh xin chỉ giáo, cám ơn.