[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Sony với Intel và nouveauChào bác,

Có thể máy của bác là đã support hỗ trợ dạng hybrid graphic card rồi, nên bác có thể cài thêm gói xf86-video-nouveau. Bác có thể tham khảo thêm ở đây ạ: https://wiki.archlinux.org/index.php/hybrid_graphics

Chúc bác khỏe,

Duc Tran

2014-11-22 15:05 GMT+07:00 maikhai <[email protected]>:
Với một bản Arch E17 "sạch", chỉ mới cài xf86-video-intel (đê có thể chạy graphics mode được, không cài thì startx twm không lên), tôi gõ:

[[email protected] abache]# lsmod | grep intel
intel_rapl             17356  0
intel_powerclamp       17122  0
kvm_intel             143245  0
kvm                   421519  1 kvm_intel
crc32c_intel           21809  0
ghash_clmulni_intel    12978  0
aesni_intel           163855  0
aes_x86_64             16719  1 aesni_intel
lrw                    12757  1 aesni_intel
glue_helper            12649  1 aesni_intel
ablk_helper            12572  1 aesni_intel
snd_hda_intel          26387  1
snd_hda_controller     26938  1 snd_hda_intel
snd_hda_codec         108536  5 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_controller
snd_pcm                88487  4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_controller
cryptd                 18553  3 ghash_clmulni_intel,aesni_intel,ablk_helper
snd                    73436  10 snd_hda_codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel
intel_gtt              17848  1 i915

Gõ thử lsmod | grep nv hay lsmod | grep nvidia đều không có output
Lại gõ thử # lsmod | grep nouveau thì nhận được:

[[email protected] abache]# lsmod | grep nouveau
nouveau              1270078  0
mxm_wmi                12515  1 nouveau
wmi                    17339  2 mxm_wmi,nouveau
ttm                    73743  1 nouveau
hwmon                  12930  2 coretemp,nouveau
drm_kms_helper         80934  2 i915,nouveau
drm                   259106  7 ttm,i915,drm_kms_helper,nouveau
i2c_algo_bit           12744  2 i915,nouveau
i2c_core               50152  8 drm,i915,i2c_i801,drm_kms_helper,i2c_algo_bit,v4l2_common,nouveau,videodev
video                  18043  2 i915,nouveau
button                 12953  2 i915,nouveau

Lưu ý rằng cái xf86-video-nouveau này xác thực là chưa hề cài vào hệ thống. Mấy lần cài đặt trước đều có đưa cái này vào, nhưng current system thì chưa mà vẫn vào firefox coi phim được.
Có điều mỗi khi boot máy, dù có cài hay không cài nouveau thì vẫn bị thông báo lỗi "E nouveau . . . ." (2 lines hoặc có kỳ thì 4 lines).

Câu hỏi là: cài hay không cài nouveau? Ai rảnh xin chỉ giáo, cám ơn.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/154df93b-c9db-4827-b6a4-d7acde878a5d%40googlegroups.com.