[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Sony với Intel và nouveauMáy của bác là vaio có card nvidia. Nên bác phải cài thêm nó:
pacman -Sdd nvidia.


On Saturday, November 22, 2014 6:47 PM, maikhai <[email protected]> wrote:


Cám ơn Duc Tran. Sau đây là output sau khi cài xf86-video-noubeau:

[[email protected] abache]# lsmod | grep nouveau
nouveau              1270078  1
button                12953  2 i915,nouveau
video                  18043  2 i915,nouveau
mxm_wmi                12515  1 nouveau
wmi                    17339  2 mxm_wmi,nouveau
i2c_algo_bit          12744  2 i915,nouveau
hwmon                  12930  2 coretemp,nouveau
drm_kms_helper        80934  2 i915,nouveau
ttm                    73743  1 nouveau
drm                  259106  8 ttm,i915,drm_kms_helper,nouveau
i2c_core              50152  8 drm,i915,i2c_i801,drm_kms_helper,i2c_algo_bit,v4l2_common,nouveau,videodev


So với output lúc chưa cài nouveau (hệ thống chỉ chạy với xf86-video-intel):
[[email protected] abache]# cat output.txt

[[email protected] abache]# lsmod | grep nouveau
nouveau              1270078  0
mxm_wmi                12515  1 nouveau
wmi                    17339  2 mxm_wmi,nouveau
ttm                    73743  1 nouveau
hwmon                  12930  2 coretemp,nouveau
drm_kms_helper        80934  2 i915,nouveau
drm                  259106  7 ttm,i915,drm_kms_helper,nouveau
i2c_algo_bit          12744  2 i915,nouveau
i2c_core              50152  8 drm,i915,i2c_i801,drm_kms_helper,i2c_algo_bit,v4l2_common,nouveau,videodev
video                  18043  2 i915,nouveau
button                12953  2 i915,nouveau

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]

To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/37d20625-36bd-4df9-a4c7-4d4dd2b41459%40googlegroups.com.