[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Sony với Intel và nouveauCoi mấy cái output này Hiếu:

[[email protected] abache]# lsmod | grep nvidia
[[email protected] abache]# lsmod | grep nv
[[email protected] abache]# lsmod | grep intel
intel_rapl       17356 0 
intel_powerclamp    17122 0 
kvm_intel       143245 0 
kvm          421519 1 kvm_intel
crc32c_intel      21809 0 
ghash_clmulni_intel  12978 0 
aesni_intel      163855 0 
aes_x86_64       16719 1 aesni_intel
lrw          12757 1 aesni_intel
glue_helper      12649 1 aesni_intel
ablk_helper      12572 1 aesni_intel
cryptd         18553 3 ghash_clmulni_intel,aesni_intel,ablk_helper
snd_hda_intel     26387 1 
snd_hda_controller   26938 1 snd_hda_intel
snd_hda_codec     108536 5 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_intel,snd_hda_controller
snd_pcm        88487 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec,snd_hda_intel,snd_hda_controller
snd          73436 10 snd_hda_codec_realtek,snd_hwdep,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_pcm,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec,snd_hda_intel
intel_gtt       17848 1 i915
[[email protected] abache]# lsmod | grep nouveau
nouveau       1270078 1 
button         12953 2 i915,nouveau
video         18043 2 i915,nouveau
mxm_wmi        12515 1 nouveau
wmi          17339 2 mxm_wmi,nouveau
i2c_algo_bit      12744 2 i915,nouveau
hwmon         12930 2 coretemp,nouveau
drm_kms_helper     80934 2 i915,nouveau
ttm          73743 1 nouveau
drm          259106 8 ttm,i915,drm_kms_helper,nouveau
i2c_core        50152 8 drm,i915,i2c_i801,drm_kms_helper,i2c_algo_bit,v4l2_common,nouveau,videodev

và thêm output này nữa:
[[email protected] abache]# lspci -k | grep -A 2 -i "VGA"
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 3rd Gen Core processor Graphics Controller (rev 09)
	Subsystem: Sony Corporation Device 90b8
	Kernel driver in use: i915
[[email protected] abache]# 

Output của lệnh này chỉ trỏ ra intel mà thôi. Mà trước đây mình cũng có thử táng nvidia -Sdd vào rồi, thấy hệ thoo61ng cũng chạy (nhưng hơi nóng)