[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Sony với Intel và nouveauHình như máy của mình và máy thầy Hiếu đều vaioFit? Có vẻ như problem VGA này cần được giải quyết thông qua cài ABS và chạy nó để copile driver cho đúng. Nhưng mình không đủ chuyên môn làm chuyện này. Đọc trang https://wiki.archlinux.org/index.php/ABS#Install_tools thấy khá rối, sẽ từ từ ngâm cứu làm thử nó coi sao.